Get Adobe Flash player

Faktoring

Na potrzeby obrotu gospodarczego wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu:

faktoring z regresem (niepełny) - faktor nabywa wierzytelności, ale nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W konsekwencji, jeśli dłużnik nie spłaci długu, musi go pokryć faktorant,

faktoring bez regresu (pełny) - wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jeśli więc dłużnik nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, to faktor nie będzie miał prawa regresu wobec faktoranta.


Korzyści dla Faktoranta:

 • nowe możliwości w organizowaniu dostaw,
 • poprawa wskaźnika rotacji należności,
 • szansa na sprostanie oczekiwaniom dostawców co do terminów płatnością,
 • szansa wejścia na nowe rynki bez ryzyka niewypłacalności odbiorcy,
 • szansa na zdobycie nowych wiarygodnych odbiorców,
 • szansa na uzyskanie upustów cenowych u dostawców,
 • monitorowanie należności.


Faktoring z regresem (niepełny)
Ryzyko niewypłacalności finalnie obciąża Faktoranta, który jednak może swobodnie rozporządzać otrzymanymi od Faktora środkami. W przypadku niewypłacalności dłużnika następuje cesja zwrotna wierzytelności wraz z zapłatą Faktoranta do Faktora. Bezpieczeństwo transakcji oraz dywersyfikację ryzyka Faktorant może obniżyć poprzez ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Cena faktoringu z regresem jest ustalana zawsze w drodze indywidualnych negocjacji z Kontrahentem.


Faktoring bez regresu (pełny)

Ryzyko niewypłacalności odbiorców przejmuje firma faktoringowa - Faktor. Faktorant rozporządza otrzymaną zaliczką (nawet 100% nominału należności) również w sytuacjach będących następstwem niewypłacalności dłużnika. Faktoring pełny jest bezpiecznym rozwiązaniem dla Faktoranta.

„Know-How Factory”  gwarantuje mocą umów niezbywalność nabytej wierzytelności dalej. W praktyce oznacza to, iż nabywa je ostatecznie. Cena faktoringu pełnego jest ustalana zawsze w drodze indywidualnych negocjacji z Kontrahentem. Opłata faktoringu wierzytelności rozpoczyna się od 3% dyskonta.

 • gwarancja zapłaty za towary lub usługi,
 • bezpieczeństwo prowadzenia działalności,
 • możliwość kreowania przepływów pieniężnych,
 • polepszenie struktury bilansu dzięki możliwości usunięcia z bilansu należności objętych faktoringiem,
 • szybkie odzyskanie zamrożonych w wierzytelnościach środków bez konieczności korzystania z systemów inkaso,
 • możliwość pozyskania finansowania do 100% wartości zamówienia,
 • zapewnienie utrzymania płynności finansowej,
 • możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji bez konieczności oczekiwania na spływ środków.

 

Schemat faktoringu

Rys. Schemat faktoringu

Faktoring zaczyna się od podpisania między Faktorantem a Faktorem umowy faktoringu.

1. Sprzedaż towarów.
2. Podpisanie umowy faktoringowej.
3. Cesja wierzytelności.
4. Finansowanie.
5. Spłata wierzytelności.
6. Rozliczenie wierzytelności.


Copyright © 2019 Know How Factory. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Know-How Factory Sp. z o.o. Ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław, Tel. +48 666 21 22 99, Email: khf@khf.com.pl